Statuten

OPRICHTING COÖPERATIE

0p twaalf november tweeduizend zestien, verschijnen voor mij, 
mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam:

 1. de heer Ruurd Adriaan Huisman, wonende te (8355 CV) Giethoorn, Dwars­gracht 25, geboren te Zwolle op negenentwintig augustus negentienhonderd drieënvijftig, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NM5026K88, te dezen handelend:
  a. voor zich (“Lid I”); en
  b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Klaas  Eker, wonende  te (8355 CW) Giethoorn, Dwarsgracht 41, geboren te Meppel op vijf april negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd, houder van een rijbewijs met nummer 4628563301 (“Lid II”);
 2. de heer Willem Albert te Velde, wonende te (1019 BG) Amsterdam, Levant­kade 170, geboren te Veldhoven op zeventien maart negentienhonderd een­enzestig, gehuwd, houder van een rijbewijs met nummer 4708288708 (“Lid III”);
 3. de heer Dirk Jan Versluis, wonende te (8355 CT) Giethoorn, Dwarsgracht 26, geboren te Leerdam op veertien september negentienhonderd zesenveer­tig, gehuwd, houder van een paspoort met nummer NX45P4D96 (“Lid IV”);
 4. de heer Hendrik Smit, wonende te (8355 CN) Giethoorn, Jonenweg 17, ge­boren te Giethoorn op eenentwintig augustus negentienhonderd zevenenzes­tig, gehuwd, houder van een identiteitsbewijs met nummer IK3JJ2221 (“Lid V”);
 5. 
de heer Roelof Smit, wonende te (8355 CN) Giethoorn, Jonenweg 11 a, ge­boren te Giethoorn op dertig oktober negentienhonderd zeventig, gehuwd, houder van een identiteitsbewijs met nummer IMF9B3J09 (“Lid VI”) en hierna gezamenlijk met Lid I, Lid II , Lid III , Lid IV en Lid V: de “Oprichters”).

De Oprichters verklaren bij dezen een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid op te richten waarvoor de volgende statuten gelden:

STATUTEN

Artikel 1. Definities

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:

 • algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de leden aIsook de bijeenkomst van leden;
 • bestuur: het bestuur van de coöperatie;
 • bestuurder: een Iid van het bestuur;
 • coöperatie: de in deze akte vastgelegde coöperatie;
 • lid: een Iid van de coöperatie;
 • orgaan: het bestuur, de algemene vergadering en, indien ingesteld, de raad van toezicht; raad van toezicht: de raad van commissarissen van de coöperatie, in­ dien ingesteld overeenkomstig artikel 13.1; ­
 • schriftelijk: iedere boodschap die wordt overgebracht via een gangbaar communicatiemiddel en die op schrift kan worden ontvangen;
 • tegenstrijdig belang:  een direct of indirect persoonlijk belang dat te­genstrijdig is met het belang van de coöperatie;
 • U.A.: afkorting voor uitgesloten aansprakelijkheid.

ArtikeI 2. Naam en zeteI

2.1. De coöperatie draagt de naam:

Energiecoöperatie de Wieden-Weerribben U.A.

2.2. De coöperatie heeft haar zetel te Steenwijkerland.

ArtikeI 3. DoeI

3.1. De coöperatie heeft ten doel:

 • het bewerkstelligen, bevorderen en anderszins nastreven van zelfvoor­zienendheid op het gebied van energie op basis van duurzame energie­ bronnen (te weten zon, wind, en natuurlijke grondstoffen) door het pro­duceren en leveren van ‘groene’ energievormen (te weten elektriciteit, heet water en natuurlijke brandstoffen);
 • het stimuleren van het gebruik van duurzame en lokaal/regionaal gepro­duceerde energie door bewoners en ondernemers in het gebied Wieden­ Weerribben in Overijssel;
 • het bouwen, verwerven en exploiteren van lokale duurzame energie-installaties; het (laten) inkopen, produceren en verkopen van lokale duurzame ener­gie en bijproducten daarvan, waaronder mede begrepen energiebespa­rings-installaties;
 • het delen van kennis over het hiervoor genoemde;
 • het opnemen. van geldleningen, waaronder mede begrepen het uitgeven van participaties aan leden;
 • het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de coöperatie;
 • het samenwerken met, het voeren van bestuur over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan coöperaties, vennootschappen en an­dere ondernemingen;
 • het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen  of beperkt zakelijke rechten daarop, en het verrichten van alles dat met het hiervoor genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2. De coöperatie zal bovengenoemde doelstelling trachten te realiseren door te voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van lokale duurzame energie krachtens met hen te sluiten overeenkomsten. De coöpe­ratie kan overeenkomsten als die welke zij met de leden sluit ook met ande­ren onderhandelen en aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de over­ eenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

3.3. De coöperatie bereikt haar doel voorts door activiteiten te ondernemen die haar doelstelling ondersteunen in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval begrepen:
a. het verkrijgen van recht(en) van opstal voor (mede)eigendom van zon­nepanelen, windturbines en andere energieopwekkende installaties in de breedste zin van het woord;
b. het bouwen en in werking stellen van nieuwe energie-installaties of door het kopen en het voortzetten van reeds bestaande energie-installaties;
c. het verrichten van verdere werkzaamheden voorgeschreven door deze statuten en/of reglement(en) alsmede die werkzaamheden als bepaald door de algemene vergadering bij daartoe aangenomen besluit.

Artikel 4. Toelating tot het lidmaatschap

4.1. Leden van de coöperatie kunnen zijn:

 • natuurlijke personen;
 • rechtspersonen;
  en
 • personenvennootschappen
  welke:
 • woonachtig of gevestigd zijn in het gebied de Wieden-Weerribben in Overijssel of in dat gebied woonruimte tot hun beschikking hebben;
  en
 • investeren in de productie en/of levering van duurzame energievormen.
 • In het geval een personenvennootschap lid is van de coöperatie, worden de rechten met betrekking tot het lidmaatschap van de coöperatie door de behe­rende vennoot van die personenvennootschap of een andere daartoe door de personenvennootschap aangewezen persoon uitgeoefend.

4.2. In het huishoudelijk reglement van de coöperatie als bedoeld in artikel 20.1 kunnen nadere eisen worden gesteld en verplichtingen worden verbonden aan het Iidmaatschap.

4.3. Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in het in artikel 20.1 bedoelde reglement van de coöperatie. Bij afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur kan de be­treffende gegadigde in beroep bij de algemene vergadering, eveneens in overeenstemming met bedoeld reglement.

4.4. Het bestuur  voert een ledenregister in overeenstemming het daaromtrent bepaalde in het in artikel 20.1 bedoelde reglement van de coöperatie.

Artikel 5. Overdracht en overgang lidmaatschap

5.1. Het lidmaatschap is slechts  overdraagbaar na voorafgaande goedkeuring door het bestuur.

5.2. De overdracht van het lidmaatschap en van alle daarmee verband houdende
rechten en verplichtingen vereist een onderhandse akte waarbij de vervreemder, de verkrijger en de coöperatie partij zijn.

5.3. Op een lidmaatschap kan geen vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.

5.4. Het lidmaatschap van de coöperatie van een rechtspersoon kan bij een juridi­sche fusie of juridische splitsing overgaan op de verkrijgende rechtspersoon. Een lid dat voornemens is juridisch te fuseren of splitsen dient de overgang van het lidmaatschap vooraf ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

6.1. Het Iidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het Iid;
b. door opzegging door de coöperatie;
c. bij natuurlijke personen: door overlijden;
d. bij rechtspersonen en personenvennootschappen: indien zij ophouden te bestaan;
e. door ontzetting (royement), uitgesproken door de algemene vergadering.

6.2. Opzegging door een lid kan slechts geschieden bij aangetekende brief gericht aan het bestuur tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

6.3. Opzegging door de coöperatie kan geschieden:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de door de statuten voor het lidmaatschap gestelde eisen;
b. ingeval van ontbinding van een personenvennootschap, in welk geval de opzegging geschiedt aan de gezamenlijke vennoten;
c. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te Iaten voortduren;
d. wegens het niet voldoen aan verplichtingen neergelegd in deze statuten jegens de coöperatie.

6.4. Heeft de opzegging door een lid niet tijdig plaatsgehad, dan eindigt het lid­
maatschap per het einde van het eerstvolgende boekjaar.

6.5. Een lid kan zijn lidmaatschap niet opzeggen op grond van verzwaring van zijn financiële verpIichtingen.

6.6. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur. Het bestuur be­paalt van geval tot geval of opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt of tegen een bepaalde, door het bestuur vast te stellen datum. Degene aan wie het lidmaatschap is opgezegd, kan binnen één maand na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de opzegging tegen de opzegging beroep in­ stellen bij de algemene vergadering.

6.7. Ontzetting kan worden uitgesproken door de algemene vergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, eventuele reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

Artikel 7. VerpIichtingen van de leden

7.1. De leden kunnen verplicht worden een jaarlijkse contributie te storten na een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

ArtikeI 8. Bestuur 

8.1. De coöperatie heeft een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
Bestuurders kunnen zowel uit leden als uit niet-leden worden benoemd, waarbij het uit niet-leden  benoemde aantal bestuurders niet meer dan een/derde van het totaal aantal in functie zijnde bestuurders zal bedragen.

8.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een ter­mijn van ten hoogste drie jaar;
zij kunnen ten hoogste twee maal herbenoemd worden, telkens voor een periode van ten hoogste drie jaar. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

8.3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ge­schorst of ontslagen. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

8.4. Bestuurders kunnen tevens te allen tijde door de raad van toezicht, indien ingesteld, worden geschorst. Deze schorsing kan te allen door de algemene vergadering worden opgeheven.

8.5. Het lidmaatschap van het bestuur van een persoon eindigt voorts:
a. door overlijden;
b. Wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken).

Artikel 9. Voorzitter, penningmeester en secretaris bestuur 

9.1. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd.
Het bestuur kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een pen­ningmeester en/of een secretaris benoemen.

ArtikeI 10. Bestuurstaak. BesIuitvorming 

10.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie.

10.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuurbe­sluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toe­ zicht of, indien de coöperatie geen raad van toezicht heeft, door de algemene vergadering.

10.3. Alle besluiten van het bestuur worden genomen in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van het bestuur bedoeld in artikel 20.2.

10.4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschul­denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van die handelingen.

10.5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zijn onder­ worpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.

10.6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, indien ingesteld, zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshan­delingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht.

10:7 . Het ontbreken van een goedkeuring zoals bedoeld in artikel 10.3 tot en met 10.6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 11. Belet of ontstentenis van bestuurders 

11.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de coöperatie bij de overblijvende bestuurders dan wel bij de enig overgebleven bestuurder.
In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige be­stuurder, berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de raad van toezicht – al dan niet uit zijn midden – daartoe aangewezen persoon. In­dien de coöperatie geen raad van toezicht heeft, berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de algemene vergadering aangewezen per­soon. Het bepaalde in deze statuten omtrent het bestuur en de bestuurders is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op de aangewezen persoon.

Artikel 1 2. Vertegenwoordiging

12.1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, komt de bevoegdheid tot verte­genwoordiging uitsIuitend toe aan:
hetzij het bestuur;
hetzij twee bestuurders gezamenIijk handelend.

12.2. Indien en zolang de wet dit bepaalt kan de algemene vergadering in alle ge­vallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders of één of meer leden van de raad van toezicht, één of meer per­sonen aanwijzen om ·de coöperatie te vertegenwoordigen.

12.3. Het bestuur is bevoegd om procuratiehouders met beperkte volmacht te be­noemen om de coöperatie te vertegenwoordigen. Elke procuratiehouder zal de coöperatie kunnen vertegenwoordigen met inachtneming van de beperking van zijn voImacht.

Artikel 13. Raad van toezicht

13.1. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, heeft de coöperatie een raad van toezicht en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handeIsregister.
Indien geen leden van de raad van toezicht meer in functie zijn kan de alge­mene vergadering besluiten tot het opheffen van de raad van toezicht, en wel per de datum dat dit besluit is gedeponeerd bij het handelsregister.

13.2. De raad van toezicht bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen. Een persoon in dienst van de coöperatie of een bestuurslid kan niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd dan nadat drie jaar zijn verstreken sinds het beëindigen van het dienstver­band of het lidmaatschap van het bestuur.

13.3. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op (het beleid van) het bestuur, op zijn functioneren en de algemene gang van zaken in de coöperatie.

13.4. Leden van de. raad van toezicht worden door de algemene vergadering be­noemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ge­schorst of ontslagen.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet Ianger duren dan drie maanden.

13.5: Het lidmaatschap van de raad van toezicht van een persoon eindigt voorts op overeenkomstige wijze als bepaald in artikel 8.5.

13.6. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen in overeenstemming met het bepaalde in het reglement van de raad van toezicht bedoeld in artikel 20.3
– Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 14. Voorzitter raad van toezicht

14.1. De voorzitter van de raad van toezicht wordt door de algemene vergadering benoemd.

Artikel 15. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag

15.1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

15.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarre­kening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelich­ting) opgemaakt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en, zo de coöperatie een raad van toezicht heeft, door alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Tenzij artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, maakt het bestuur binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

15.3. Indien en voorzover het dienaangaande in de wet bepaalde op de coöperatie van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden ver­leend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in ar­tikel 2:393 lid 1van het Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur ont­worpen jaarrekening alsmede – indien opgemaakt – het jaarverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

15.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

15.5. De coöperatie is verplicht tot openbaarmaking bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

ArtikeI 16. Winst

1- 6.1. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zo de coöperatie een raad van toezicht heeft, bevoegd jaarlijks een deel van de winst te reserveren.·

16.2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst­ en verliesrekening zal, indien van toepassing na reservering, ter beschikking staan van de algemene vergadering.

16.3. Uitkering  van winst vinden plaats op basis van de grondslagen welke zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement, met dien verstande dat geen uitke­ring van winst zal plaatsvinden indien het bestuur blijkens haar verklaring weet of redelijkerwijs voorziet dat de coöperatie na de uitkering niet zal kun­nen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

ArtikeI 17. Algemene vergadering

17.1. De algemene vergadering komt jaarlijks ten minste eenmaal bijeen in over­eenstemming met het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in artikel 20.1 bedoelde regIement.

17.2. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur
of de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt.

17.3. De oproeping van leden geschiedt door het bestuur of door een bestuurder hetzij, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, door de raad van toezicht of een lid daarvan, op de wijze als door de wet en het in artikel 20.1 bedoelde regIement bepaald.

17.4. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of door de voorzitter van het bestuur of, indien er slechts één lid van de raad van toezicht of het bestuur in functie is, door dit lid van de raad van toezicht of dit lid van het bestuur. Indien de coöperatie geen raad van toezicht heeft of geen leden van de raad van toezicht of het bestuur aanwezig of in functie zijn, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

ArtikeI 18. BesIuitvorming in vergadering

18.1. leder lid is bevoegd in persoon de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De bestuurder(s) en, indien de coöperatie een raad van toezicht heeft, de le­den van de raad van toezicht, hebben als zodanig in de algemene vergade­ring een raadgevende stem.

18.2. leder lid van de coöperatie dat niet geschorst is, heeft één stem.

18.3. leder lid kan zich in de algemene vergadering uitsluitend door een ander lid doen vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht;
een lid kan niet meer dan twee voImachten hebben.

18.4. Tenzij in deze statuten of een reglement anders is bepaald, worden de beslui­ten in de algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten min­ste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

18.5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering anders bepaaIt.

18.6. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

18.7. In een algemene vergadering, waarin alle leden vertegenwoordigd zijn, kun­nen, mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten worden genomen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 19. Besluitvorming buiten vergadering 

19.1. Besluitvorming door leden kan op andere wijze dan in een algemene verga­dering plaatsvinden doordat alle leden zich schriftelijk vóór het voorstel heb­ben verklaard, en mits met voorkennis van het bestuur en, indien de coöpera­tie een raad van toezicht heeft, de raad van toezicht van de coöperatie.

ArtikeI 20. RegIementen

20.1. De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur of de raad van toezicht een huishoudelijk reglement van de coöperatie vast waarin in elk geval is vastgelegd (i) een regeling omtrent participaties uit te geven aan de le­den, en (ii) de grondslag voor verdeling van de winst van de coöperatie. De algemene vergadering is op voorstel van het bestuur of de raad van toezicht te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen. Een besluit van dé algemene vergadering tot vaststelling, wijziging of opheffing van het hiervoor bedoelde reglement wordt genomen met een meerder­heid van ten minste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen.

20.2. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin nadere regels zijn opge­nomen omtrent de besluitvorming, werkwijze van het bestuur en andere on­derwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven ter aanvulling op de bepalingen in deze statuten. Het be­stuur is te allen tijde bevoegd het bestuursreglement te wijzigen.

20.3.  De raad van toezicht stelt een reglement van de raad overeenkomstig het vorige lid. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd het reglement van de raad van toezicht te wijzigen.

20.4. De reglementen van de coöperatie mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Artikel 21. Fusie, splitsing, omzetting, statutenwijziging, ontbinding

21.1. De algemene vergadering kan besluiten tot fusie, splitsing, omzetting, wijzi­ging van de statuten en tot ontbinding van de coöperatie met inachtneming van het hierna bepaalde, het bepaalde in de wet en het bepaalde in het in ar­ tikel 20.1 bedoelde reglement.

21.2. Een besluit tot statutenwijziging vereist een besluit van de algemene verga­dering genomen een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De oproeping voor de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging behandeld zal worden, wordt niet later verzonden dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.

21.3. Een besluit tot ontbinding wordt genomen op de wijze als in artikel 21.2 be­paald. De oproeping voor de vergadering waarin een besluit tot ontbinding behandeld zal worden, wordt niet later verzonden dan op de veertiende dag vóór die van de vergadering.

21.4. Ingeval tot ontbinding van de coöperatie is besloten, geschiedt de vereffening door de een of meer vereffenaars aangewezen door de algemene vergade­ring, tenzij de rechter een andere vereffenaar of andere vereffenaars be­noemt. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk te genieten.

21.5. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

21.6. Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie.

Artikel 22. Aansprakelijkheid leden

22.1. De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöpe­ratie en zijn niet verplicht om in enig bij de ontbinding van de coöperatie blij­kend tekort bij te dragen.

ArtikeI 23. OvergangsbepaIing

23.1. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend zeventien.

SL0TVERKLARINGEN
Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
A. Benoeming eerste bestuurders
Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de coöperatie benoemd:

 • Broer Blaauwbroek, geboren te Noordwolde, gemeente Weststellingwerf, op veertien februari negentienhonderd vierenzestig, als bestuurder met de functie van voorzitter;
 • Hendrik Petter, geboren te Meppel op twintig oktober negentienhonderd achtenvijftig, als bestuurder met de functie van vice-voorzitter;
 • Ruurd Adriaan Huisman, voornoemd, als bestuurder met de functie van secretaris;
 • Gert Jan Dennekamp, geboren te Meppel op drieëntwintig juli negentien­ honderd zesenzestig, als bestuurder met de functie van penningmeester;
  en
 • RoeIof Smit, voornoemd, aIs bestuurder,
  elk met een zittingsduur van twee jaar.

B. Eerste leden coöperatie
De Oprichters alsmede de heren Blaauwbroek, Petter en Dennekamp, beiden onder A genoemd, zijn de eerste leden van de coöperatie.
C. VoImacht
Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht.

SLOT
De bij deze akte betrokken comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE
wordt verleden te Steenwijkerland op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparanten en door mij, notaris, ondertekend.