Nieuwe PCR regeling per 1 april: Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Nieuwe postcoderoosregeling.

De huidige postcoderoosregeling (PCR-regeling) kan na 1 april 2021 niet meer aangevraagd worden voor nieuwe projecten. Op 1 april 2021 wordt deze regeling namelijk vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

De SCE-regeling

Vanaf 1 april 2021 is er een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Coöperatieve Energie opwekking. In de oude postcoderoos regeling ontvangt de deelnemer de energie belasting terug van de energie leverancier, in de nieuwe regeling wordt de subsidie voor opgewekte stroom minus een correctie bedrag direct aan de deelnemer uitgekeerd. Het te verwachten rendement is voor zowel de oude als deze nieuwe SCE regeling nagenoeg gelijk.

De SCE-regeling is een regeling die op verschillende punten verschilt met de huidige regeling. In de nieuwe regeling wordt de teruggave van de energiebelasting vervangen door een subsidie op duurzame elektriciteitsproductie. Als coöperatie of VvE kun je de SCE regeling aanvragen voor zon, wind en water projecten.

De subsidie wordt voor een periode van 15 jaar uitgegeven en gaat direct naar de coöperatie of VvE. De deelname op basis van postcode (de postcoderoos) blijft hetzelfde als in de PCR-regeling: deelnemers dienen in de betreffende of omringende postcode te wonen om te kunnen deelnemen. Verschil is wél dat een deelnemer na aanvang van het project bij eventuele verhuizing naar een woning buiten de postcoderoos, zijn deelname mag meenemen naar het nieuwe adres.

Voor meer informatie en details over de SCE, zie deze link.

Huidige Postcoderoosregeling PCR stopt per 1 april 2021

Dit in verband met de invoering van de opvolger, de postcoderoos subsidie SCE. Wanneer je nu met een PCR start of een bestaand PCR-project hebt, val je tot 15 jaar na start onder de oude regeling, maar alleen de deelnemende leden op (uiterlijk) 31-3-2021 hebben recht op het verlaagde tarief energiebelasting. Het weg verhuizen of overlijden van deelnemende leden is daarmee een groot probleem voor alle lopende projecten. Er komt dus geen overgangsregeling voor bestaande PCR-projecten naar de nieuwe regeling.

Geen overdracht participaties mogelijk bij verhuizen/overlijden bestaande deelnemers

Het wetsvoorstel voor afschaffing van de oude postcoderoosregeling is op 12 november 2020 aangenomen met ongewijzigd artikel 59c van de Wet belastingen op milieugrondslag. Volgens dat artikel moeten de eisen aan deelnemende leden gelden op (uiterlijk) 31-3-2021 (die eisen zijn: dat de coöperatie met de leverancier van het lid een overeenkomst heeft gesloten, dat het lid een aansluiting moet hebben binnen het postcodegebied, dat de coöperatie een deel van haar opwek in de verbruiksperiode heeft toegerekend aan het lid). Dat betekent dat als na 1-4-2021 een deelnemend lid van de coöperatie wegvalt (vanwege bijvoorbeeld verhuizing naar buiten het postcodegebied of overlijden), die certificaten/ aandelen in de zonnepanelen alleen kunnen worden overgedragen aan andere leden die ook al voor 1-4-2021 participerend lid waren van de coöperatie (en die nog niet voor het maximale aantal participaties meedoen). Dus niet aan ‘slapende’ leden, noch aan leden die lid zijn geworden na 1 april 2021 (recht op het verlaagde tarief hebben alleen de personen die dat voor 1 april 2021 ook al hadden).

Tot nog toe is het standpunt van de overheid dat er in ieder geval in 2021 niets aan te doen is, dat kan pas bij de begroting 2022.

Verlaging van de energiebelasting

In het nieuwe energiebelastingplan is een verlaging van de energiebelasting afgesproken. Dat is een risico voor de businesscase. Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet aangekondigd om de elektriciteitsbelasting voor 2021 minder snel te verlagen dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel;  niet 0.0049 euro/kWh maar 0.0034 euro/kWh. Dit moet nog in wetgeving worden omgezet. De tabel met EB-verlagingen komende jaren kan dus elk jaar worden bijgesteld. Dat is het nadeel van een fiscale regeling. In zekere zin was er vanaf het begin onzekerheid rond de energiebelasting, maar dat stond vaak ook niet op de radar omdat de energiebelasting de laatste jaren alleen maar gestegen is.