Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Productie zonnestroom 2022

De zonnestroomproductie was in 2022 voor het eerst meer dan 300.000 kWh dankzij de nieuwe installatie op het Kulturhus in Giethoorn.

De PCR installaties produceerden 14% meer stroom (260.000 kWh) . De SCE installatie produceerde ruim 45.000 kWh.

Teruggaaf energiebelasting voor PCR installaties (Postcode Roos)

Op 2 januari 2023 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan zijn de ledenverklaringen 2022 voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik is daarna snel door de energieleveranciers zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben Greenchoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Afrekening voor deelnemers aan de SCE installatie (Subsidie Coöperatieve Energieopwekking)

In mei 2022 is de installatie op het dak van het Kulturhus in gebruik genomen. In totaal liggen er 172 zonnepanelen. Het is onze eerste installatie onder het SCE regime. De administratieve afhandeling is anders dan bij de PCR regeling (voor de eerste 3 installaties).

De afrekening met de deelnemers zal voor het eerst in 2023 plaatsvinden.

Onderhoudscontract en verzekeringen

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Er waren storingen bij de installatie Kanaaldijk 7 en vochtproblemen bij de installatie van Kanaaldijk 9. Daarnaast heeft een voorjaarsstorm schade aangericht.

De verzekeringen van de installaties zijn herbezien en waar nodig aangepast aan de meest recente risico analyses.

Afname contract met GreenChoice

Het naar nu blijkt in 2021 afgesloten lucratieve energiecontract met Greenchoice loopt nog tot oktober 2024.

Voorbereiding dak 5: manege Wanneperveen

De voorbereidingen voor dak 5 voor een SCE installatie op het dak van de manege in Wanneperveen heeft in 2022 geruime tijd on hold gestaan vanwege de te lage subsidie bedragen. Aan het eind van 2022 is het project weer gestart en we verwachten in 2023 verdere ontwikkelingen.

Overleg met andere energie coöperaties in Steenwijkerland en met de gemeente

Onze coöperatie is vertegenwoordigd in een gezamenlijk overleg van alle energie coöperaties in Steenwijkerland en overleg met de gemeente Steenwijkerland over duurzaamheid. Het doel is om ervaringen van de verschillende energie coöperaties in de gemeente uit te wisselen

Juridisch

De nieuwe wet WBTR (Wet bestuurder en Toezicht rechtspersonen) is van kracht geworden. Het bestuur bereidt de eventuele aanpassingen voor van de statuten waar nodig en aan een Huishoudelijk Reglement.

Jaarverslag 2021/22

Productie zonnestroom 2021

De zonnestroomproductie was in de periode 2018-2020 16 % meer dan we mochten verwachten. Helaas, in 2021 was er geen sprake van overproductie. Dit heeft voor een groot deel te  maken met minder zon (10%), en daarnaast waren een aantal technische problemen die zijn opgelost (tijdelijke uitval omvormers door storingen in stekkers). Met installatiebedrijf Vredenburg zijn afspraken gemaakt hoe we dergelijke storing preventief kunnen aanpakken.

De daling van de overproductie heeft weinig effect op de teruggaaf aan energiebelasting voor de deelnemers, aangezien we altijd uit zijn gegaan van de normale productie die het jaarverbruik van onze deelnemers dekt.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari 2022 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan zijn de ledenverklaringen 2021 voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik is daarna snel door de energieleveranciers zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben Greenchoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Onderhoudscontract

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Er is regelmatig overleg naar aanleiding van de monitoring van de installaties om snel te handelen bij voorkomende technische problemen. De stormschade in februari 2022 was aanzienlijk maar is inmiddels verholpen. De verzekering heeft de schade vergoed.

Afname contract met GreenChoice

Het bestuur heeft het contract met Greenchoice voor 3 jaar verlengd tot oktober 2024.

Ingebruikname dak 4 Kulturhus Giethoorn

In mei 2022 is de installatie op het dak van het Kulturhus in gebruik genomen. In totaal liggen er 211 zonnepanelen. Het is onze eerste installatie onder het SCE regime. De administratieve afhandeling is anders dan bij de PCR regeling (voor de eerste 3 installaties). Het bestuur bereidt zich daarop voor.

Voorbereiding dak 5: manege Wanneperveen

Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor dak 5: de installatie op het dak van de manage in Wanneperveen. Voorlopig wordt uitgegaan van 3 x 200 panelen, elk jaar 200 panelen in 2022, 2023 en 2024. Ook hier gaat het om een installatie onder de SCE regeling.

Overleg met andere energie coöperaties in Steenwijkerland

Onze coöperatie is vertegenwoordigd in een gezamenlijk overleg van alle energie coöperaties in Steenwijkerland. Vooralsnog is het tastbare resultaat dat onderzoek wordt gedaan of de coöperaties hun administratie gezamenlijk kunnen onderbrengen bij een professionele dienstverlener.

De sociale duurzaamheidslening 

De sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. De invoering verloopt helaas traag en het bestuur blijft bij de gemeente erop aandringen om meer publieke bekendheid te geven voor deze duurzaamheidslening.

Juridisch

De nieuwe wet WBTR (Wet bestuurder en Toezicht rechtspersonen) is van kracht geworden. Er is 4 jaar de tijd om statuten/reglementen waar nodig aan te passen, maar de strekking van de wet is wel al van kracht. Het bestuur bereid de aanpassingen voor van de statuten waar nodig en werkt aan een Huishoudelijk Reglement. Ook wordt gewerkt aan de wettelijk verplichte UBO registratie.

Samenstelling bestuur

Gert Jan Dennenkamp is in de ALV van 2021 afgetreden. Greet Doze-Smit heeft zijn plaats als penningmeester ingenomen. Tonni Rozendaal is toegetreden als lid van het bestuur.

Jaarverslag 2021 (opgesteld 1 november 2021)

Productie zonnestroom 2020

Onze drie zonnedaken produceren in 2020 270.906 kWh.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari 2021 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan worden de ledenverklaringen voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik, wordt vervolgens door de energieleveranciers snel en zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben GreenChoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Energiebesparing

In het voorjaar van 2021 is na een besluit in de ALV 2020 aan de leden een energiescan aangeboden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Seinergie. De belangstelling hiervoor was groot. Aan het webinar deden 28 mensen mee, er werd 19 x een advies op maat uitgebracht die men zelf verder kan uitwerken. 2 leden zijn daarbij een begeleidingstraject begonnen.

Onderhoudscontract

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Inmiddels zijn de aanloop problemen opgelost en is het onderhoud in vertrouwde handen.

Verlenging afname contract met GreenChoice

Met het oog op het aflopen van de afnamecontracten met GreenChoice per 31 oktober 2021 heeft het bestuur onderzoek gedaan naar alternatieven. Bij de tender bleek dat GreenChoice de hoogste variabele tarieven biedt. Dit type afname contract hebben we al vanaf de start. Ook sluit dit type contract goed aan bij onze activiteiten en de mate van vereist actief handelen van het bestuur. Het bestuur besluit om het contract voor 3 jaar te verlengen (tot oktober 2024).

De sociale duurzaamheidslening 

Mede dankzij onze inspanningen heeft de gemeente Steenwijkerland een sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) ingesteld. Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. Door corona verloopt de invoering traag. Er is een campagne gestart gericht op het verwerven van publieke bekendheid voor deze duurzaamheidslening.

Vierde zonnedak

In het licht van de sociale duurzaamheidslening heeft het bestuur een vierde dak gezocht en gevonden. Met het Kulturhus in Giethoorn is een principe overeenkomst gesloten voor de aanleg van een zonnedak met 211 panelen. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en er is groen licht voor de aansluiting van Enexis. Naar verwachting komt het dak in begin 2022 in productie. Dat wordt dan het eerste dak onder de nieuwe SCE regeling. De juridische opzet van de coöperatie wordt niet gewijzigd.

Blokzijl, 1 november 2021

 

Jaarverslag 2020

Productie zonnestroom

Voor het tweede jaar op een rij zijn de weersomstandigheden gunstig. Onze drie zonne-installatie draaien op volle toeren en produceren in de periode 1 maart – 31 december 2019 ruim 266.000 kWh. Dit is, net als in het eerste jaar, aanzienlijk meer dan waarop van tevoren is gerekend.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari nemen we de meterstanden op bij onze drie zonne-installaties. Op basis hiervan stellen we de ledenverklaringen voor Greenchoice en twee andere energieleveranciers op, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik, wordt vervolgens door de energieleveranciers snel en zonder problemen afgehandeld.

Vragenlijst energiebesparing en autodelen

Na de ALV van 27 november stelt het bestuur een vragenlijst op om onder de leden het animo te peilen voor het nemen van twee nieuwe initiatieven m.b.t. energiebesparing en autodelen. De vragenlijst wordt in januari onder alle leden verspreid. Ruim tweederde van de leden vullen de vragenlijst in Op basis van de resultaten stelt het bestuur een werkgroep energiebesparing in met de opdracht een advies uit te brengen. De werkgroep doet dit in oktober. Het bestuur besluit het advies aan de leden voor te leggen (zie agendapunt 4).

Nieuw onderhoudscontract

We krijgen begin maart bericht van Solix dat het installatiebedrijf geliquideerd wordt. Dit heeft geen gevolgen voor de garantie op onze installaties, aangezien deze door de leveranciers zijn afgegeven. Wel moeten we op zoek naar een ander installatiebedrijf voor het onderhoudscontract. Het bestuur besluit hiervoor Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk te benaderen, aangezien deze bij de offertevergelijking aan het begin van het project op de tweede plaats eindigde.

BTW-heffing

Eén van de dakeigenaren geeft aan BTW boven op de jaarlijkse vergoeding in rekening te willen brengen. Na een aantal gesprekken met accountants zijn we hiermee akkoord gegaan. Voor de energiecoöperatie heeft dit geen consequenties, omdat wij de BTW weer af kunnen trekken.

Ook de andere dakeigenaren hebben we het aanbod gedaan om BTW over de vergoeding te betalen. Daarvan heeft er één gebruik gemaakt.

De sociale duurzaamheidslening        

Onze energiecoöperatie steekt samen met andere energiecoöperaties in Steenwijkerland veel energie in de totstandkoming van een zgn. ‘revolving fund’ . Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. De energiecoöperaties doen een voorstel, dat in overleg ambtelijk wordt uitgewerkt. Dit voorstel wordt door het College in januari 2020 goedgekeurd en aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad neemt het voorstel op10 maart 2020 aan. Er wordt voorlopig voor het Fonds 1 miljoen euro uitgetrokken.

De instelling van het Fonds wordt op 24 maart gepubliceerd in de Staatscourant.

Vervolgens vindt een overleg met Wetland Wonen en Woonconcept plaats om te verkennen hoe we de doelgroep voor het fonds het beste kunnen bereiken. In het kielzog wordt een communicatieplan ontwikkeld. De uitvoering verloopt traag door de Corona-pandemie. Wel wordt het ‘revolving fund’ omgedoopt tot ‘de sociale duurzaamheidslening’.

Vierde zonne-installatie

In het licht van de sociale duurzaamheidslening besluit het bestuur een vierde dak te zoeken. Tot nu toe zijn de pogingen niet erg succesvol, om verschillende redenen. Twee daken blijken ongeschikt wegens onvoldoende draagkracht en te beperkte oppervlakte. Eén dakeigenaar vindt het bedrag van de vergoeding onvoldoende en drie dakeigenaren willen zich niet vastleggen vanwege een (onzekere) toekomst.

We hebben gelukkig nog een aantal pijlen op onze boog en rekenen erop dat deze tot een positief resultaat leiden.

Ondersteuning ‘andere’ regionale initiatieven

De energiecoöperatie heeft een aantal andere energiecoöperaties met raad bijgestaan. Er zijn een aantal adviesgesprekken gevoerd met energiecoöperaties in Steenwijk, Vollenhove en Belt-Schutsloot.