Jaarverslagen

Jaarverslag 2021/2022

Productie zonnestroom 2021

De zonnestroomproductie was in de periode 2018-2020 16 % meer dan we mochten verwachten. Helaas, in 2021 was er geen sprake van overproductie. Dit heeft voor een groot deel te  maken met minder zon (10%), en daarnaast waren een aantal technische problemen die zijn opgelost (tijdelijke uitval omvormers door storingen in stekkers). Met installatiebedrijf Vredenburg zijn afspraken gemaakt hoe we dergelijke storing preventief kunnen aanpakken.

De daling van de overproductie heeft weinig effect op de teruggaaf aan energiebelasting voor de deelnemers, aangezien we altijd uit zijn gegaan van de normale productie die het jaarverbruik van onze deelnemers dekt.

 Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari 2022 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan zijn de ledenverklaringen 2021 voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik is daarna snel door de energieleveranciers zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben Greenchoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Onderhoudscontract

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Er is regelmatig overleg naar aanleiding van de monitoring van de installaties om snel te handelen bij voorkomende technische problemen. De stormschade in februari 2022 was aanzienlijk maar is inmiddels verholpen. De verzekering heeft de schade (gedeeltelijk) vergoed.

Afname contract met GreenChoice

Het bestuur heeft het contract met Greenchoice voor 3 jaar verlengd na onderzoek van alternatieve leveranciers tot oktober 2024.

Ingebruikname dak 4 Kulturhus Giethoorn

In mei 2022 is de installatie op het dak van het Kulturhus in gebruik genomen. In totaal liggen er 172 zonnepanelen. Het is onze eerste installatie onder het SCE regime. De administratieve afhandeling is anders dan bij de PCR regeling (voor de eerste 3 installaties). Het bestuur bereidt zich daarop voor.

Voorbereiding dak 5: manege Wanneperveen

Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor dak 5: de installatie op het dak van de manege in Wanneperveen. Voorlopig wordt uitgegaan van ongeveer 3 x 200 panelen in 2022, 2023 en 2024. Ook hier gaat het om een installatie onder de SCE regeling.

Overleg met andere energie coöperaties in Steenwijkerland

Onze coöperatie is vertegenwoordigd in een gezamenlijk overleg van alle energie coöperaties in Steenwijkerland. Vooralsnog is het tastbare resultaat dat onderzoek wordt gedaan of de coöperaties hun administratie gezamenlijk kunnen onderbrengen bij een professionele dienstverlener.

De sociale duurzaamheidslening 

De sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. De publieke communicatie rond de sociale duurzaamheidslening verloopt helaas traag en het bestuur blijft er bij de gemeente op aandringen om meer publieke bekendheid te geven aan deze lening.

Juridisch

De nieuwe wet WBTR (Wet bestuurder en Toezicht rechtspersonen) is van kracht geworden. Er is 4 jaar de tijd om statuten/reglementen waar nodig aan te passen, maar de strekking van de wet is wel al van kracht. Het bestuur bereidt de eventuele aanpassingen voor van de statuten waar nodig en werkt aan een Huishoudelijk Reglement. Ook wordt gewerkt aan de wettelijk verplichte UBO registratie.

Blokzijl, 1 augustus 2022

Jaarverslag 2020/21

In de ALV op 8 december is het jaarverslag vastgesteld.

Productie zonnestroom 2020

Onze drie zonnedaken produceren in 2020 270.906 kWh.

Teruggaaf energiebelasting

Op 2 januari 2021 zijn de meterstanden bij onze drie zonne-installaties opgenomen. Op basis hiervan worden de ledenverklaringen voor de energieleveranciers opgesteld, waarin per deelnemer hun productieaandeel wordt aangegeven. De teruggaaf van de energiebelasting over het corresponderende deel van het jaarverbruik, wordt vervolgens door de energieleveranciers snel en zonder problemen afgehandeld. Bijna alle leden hebben GreenChoice als energieleverancier waardoor de afhandeling relatief eenvoudig is.

Energiebesparing

In het voorjaar van 2021 is na een besluit in de ALV 2020 aan de leden een energiescan aangeboden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Bureau Seinergie. De belangstelling hiervoor was groot. Aan het webinar deden 28 mensen mee, er werd 19 x een advies op maat uitgebracht die men zelf verder kan uitwerken. 2 leden zijn daarbij een begeleidingstraject begonnen.

Onderhoudscontract

Installatiebedrijf Vredenburg in Steenwijk verzorgt het onderhoud van de installaties. Inmiddels zijn de aanloop problemen opgelost en is het onderhoud in vertrouwde handen.

Verlenging afname contract met GreenChoice

Met het oog op het aflopen van de afnamecontracten met GreenChoice per 31 oktober 2021 heeft het bestuur onderzoek gedaan naar alternatieven. Bij de tender bleek dat GreenChoice de hoogste variabele tarieven biedt. Dit type afname contract hebben we al vanaf de start. Ook sluit dit type contract goed aan bij onze activiteiten en de mate van vereist actief handelen van het bestuur. Het bestuur besluit om het contract voor 3 jaar te verlengen (tot oktober 2024).

De sociale duurzaamheidslening 

Mede dankzij onze inspanningen heeft de gemeente Steenwijkerland een sociale duurzaamheidslening (voorheen revolving fund) ingesteld. Dit fonds moet aan inwoners met een smalle beurs (tot 150 procent van het sociale minimum) een renteloze lening verstrekken voor duurzame doeleinden. Door corona verloopt de invoering traag. Er is een campagne gestart gericht op het verwerven van publieke bekendheid voor deze duurzaamheidslening.

Vierde zonnedak

In het licht van de sociale duurzaamheidslening heeft het bestuur een vierde dak gezocht en gevonden. Met het Kulturhus in Giethoorn is een principe overeenkomst gesloten voor de aanleg van een zonnedak met 211 panelen. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en er is groen licht voor de aansluiting van Enexis. Naar verwachting komt het dak in begin 2022 in productie. Dat wordt dan het eerste dak onder de nieuwe SCE regeling. De juridische opzet van de coöperatie wordt niet gewijzigd.

Blokzijl, 1 november 2021