Algemene Leden Vergadering

Agenda Algemene Leden Vergadering op 1 december 2020, 20:00 uur, On-line via Teams

 

  1. Verslag ALV 2019 door Ruurd Huisman (zie bijlage 1)
  2. Jaarverslag 2019 door Ruurd Huisman (zie bijlage 2)
  3. Financieel verslag 2019 door Gert Jan Dennekamp (zie bijlage 3)
  4. Besluitvorming (Ruurd Huisman): Voorstel om aan deelnemers die geen klant zijn/blijven van Greenchoice een contributie in rekening te brengen, opdat alle deelnemers evenveel bijdragen aan een gezonde bedrijfsvoering van de coöperatie. Deze wordt als volgt berekend: de margevergoeding gedeeld door het aantal participaties van deelnemers die wel klant zijn van Greenchoice maal het aantal participaties die een deelnemer heeft die geen klant is van Greenchoice.
  5. Informatie (Aaltje van den Brink): Ontwikkelingen postcoderoosregeling (mondelinge toelichting) en rechtsvorm (zie ook bijlage 4)
  6. Besluitvorming (namens werkgroep Energiebesparing Han Wensink): Stand van zaken nieuwe initiatieven: energiebesparing. Een gericht voorlichtings- en advies/begeleidingstraject aanbieden. Daarbij wordt voorgesteld de helft van het bedrag dat voor rekening komt van de leden (een kwart van het totale bedrag) voor haar rekening te nemen. De andere helft (een kwart van het totale bedrag) wordt dan gefinancierd door de leden zelf (bijlage 5).
  7. Besluitvorming: Bestuursverkiezing,Verkiesbaar: Albert Jager (secretaris)
  8. Rondvraag en sluiting.

Het concept verslag van deze ALV is aan de leden toegezonden ter goedkeuring/vaststelling in de eerstvolgende ALV.