Algemene Leden Vergadering

Agenda Algemene Leden Vergadering op woensdag 8 december 2021

  1. Opening door de voorzitter
  2. Verslag ALV 2020 (zie bijlage 1)
  3. Jaarverslag 2020 (zie bijlage 2)
  4. Financieel verslag en Jaarrekening 2020 (zie bijlage 3)
  5. Stand van zaken realisatie 4e dak (Kulturhus Giethoorn)
  6. Van Postcoderoos regeling naar Subsidie Regeling Coöperatieve energieopwekking en de impact op de rechtsvorm (zie bijlage 4)
  7. Besluitvorming: Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Het concept verslag van deze ALV is aan de leden toegezonden ter goedkeuring/vaststelling in de eerstvolgende ALV.